• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
  19-500 Gołdap
  ul. Strefowa 3
  NIP: 847 14 38 088
  Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
  E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przedmiot zamówienia :
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych – MASZYNA DO PRZEMYSŁOWEGO DRUKU CYFROWEGO
 2. W zakres dostawy wchodzi także transport urządzenia do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie maszyny.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne/ funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Kod Wspólnego Słownika zamówień CPV :
42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy specyficzne pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w tej części przedmiotu zamówienia, o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw konkretnego producenta, produktu należy traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.


Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji: 18.02.2019

Termin składania ofert: 21.03.2019

Miejsce i sposób składania ofert:

1.      Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt. 1 zapytania ofertowego, do dnia 21.03.2019r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
2.      Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty mailowe powinny być przygotowane w formie plików pdf. W tytule maila zapis „OFERTA NA MASZYNĘ DO PRZEMYSŁOWEGO DRUKU CYFROWEGO”
3.      Ofertę, przesyłaną pocztą, kurierem lub dostarczaną osobiście, zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „OFERTA NA MASZYNĘ DO PRZEMYSŁOWEGO DRUKU CYFROWEGO”
4.      Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania:

Zalacznik Nr 1 - formularz_ofertowy_1_2019-02-18.docx

Zalacznik Nr 2 - Maszyna_do_przemyslowego_druku_cyfrowego.docx

Zalacznik Nr 3 - oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udziału_w_postępowaniu.docx

Zalacznik Nr 4 - oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowo_kapitalowych_.docx

Zalacznik Nr 5 - wykaz_dostaw_referencjnych.docx

Zalacznik Nr 6 - Klauzula_Informacyjna_RODO.docx